phone

501 254 047

728 340 942

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, MEDYCZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO RENTMED

§1

 1. Wypożyczalnia sprzętu medycznego (zwana dalej „Wypożyczalnią”) funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Iwonę Ogonowską pod firmą RENTMED IWONA OGONOWSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 228a lokal U1, NIP 718 205 23 53 wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem działalności Wypożyczalni jest wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i ortopedycznego (zwanego dalej „medycznym”).
 3. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").
 4. Każdy Klient zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Rozpoczynając działania mające na celu  skorzystanie z Usługi Klient świadom jest konieczności potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień co stanowi także zobowiązanie się do jego przestrzegania.

§2

Użyte określenia oznaczają:

 1. Wypożyczalnia-  Iwona Ogonowska działająca pod firmą  RENTMED IWONA OGONOWSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 228a lokal u1, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Sprzęt medyczny – sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i medyczny wynajmowany przez Wypożyczalnię w oparciu o składane zamówienia i zawarte umowy.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z usług Wypożyczalni.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Wypożyczalni.
 5. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Wypożyczalnią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – wynajem przez Wypożyczalnię sprzętu medycznego.

§3

 1. Najemca winien dbać o sprzęt przyjęty do używania ze szczególną troską ponosząc za niego  odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami użytkowania, zaleceniami Wypożyczalni; a gdy przedmiotem najmu jest koncentrator tlenu, Klient zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z zaleceniami lekarza.
  2. sprzęt winien być zwrócony w stanie niepogorszonym, ponad normalne użytkowanie.
  3. W przypadku stwierdzenia, iż sprzęt uległ całkowitemu zniszczeniu i nie nadaje się do dalszego użytkowania, Klient zobowiązany jest do zapłaty wartości sprzętu wskazanej w umowie najmu.
 2. Warunkiem najmu sprzętu medycznego jest zapłata czynszu najmu oraz zawarcie umowy najmu.
 3. Ceny Usługi na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów transportu, wniesienia i montażu.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej Wypożyczalni oraz w cenniku, jak również opisy Sprzętu medycznego i Usługi stanowią jedynie informację handlową, a nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany cennika najmu Sprzętu medycznego. Zmiana cennika  nie ma wpływu na wysokość odpłatności z tytułu umów zawartych do dnia wejścia w życie zmian cennika.

§ 4

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Wypożyczalni.
 2. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.
 3. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email, telefonu kontaktowego, nazwy firmy, nr NIP, nr PESEL.
 4. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Wypożyczalnia wysyła Klientowi umowę najmu pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 5. Jako podstawowy sposób kontaktowania się ustalony jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

§ 5

 1. Umowa najmu może zostać zawarta:
 1. w siedzibie Wypożyczalni;
 2. w miejscu dostarczenia sprzętu, poza siedzibą Wypożyczalni w przypadku dostarczenia sprzętu za pośrednictwem przedstawiciela firmy;
 3. po podaniu danych niezbędnych do jej zawarcia drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient jest bezzwłocznie o tym powiadomiony z podaniem przyczyn niemożności realizacji zamówienia we wskazanym przez niego terminie i propozycją realizacji zamówienia w innym terminie.
 2. Umowę uważa się za zawartą po jej podpisaniu przez obie strony w siedzibie Wypożyczalni oraz z dniem dokonania przez Klienta wpłaty kaucji i zapłaty czynszu najmu za pierwszy okres czynszowy.
 3. Umowę uważa się za zawartą po jej podpisaniu poza siedzibą Wypożyczalni przez obie strony w miejscu dostarczenia sprzętu, w przypadku dostarczenia sprzętu za pośrednictwem przedstawiciela firmy, gdy  Klient  dokonał wpłaty kaucji i zapłaty czynszu najmu za pierwszy okres czynszowy.
 4.  W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczna lub telefonicznie – umowę uważa się za zawartą po odesłaniu przez Klienta podpisanego egzemplarza umowy( scan mailem, pocztą tradycyjną) oraz z dniem dokonania przez Klienta wpłaty kaucji i zapłaty czynszu najmu za pierwszy okres czynszowy.

§ 6

 1. W Wypożyczalni  istnieje możliwość zapłaty czynszu w następujący sposób:
 1. Przelew na konto bankowe Wypożyczalni nr 87 1160 2202 0000 0003 1937 1641 – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu wpływów środków na rachunek Wypożyczalni – a za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wypożyczalni.
 2. Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w punktach sprzedaży, gdzie Klient może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;
 3. Za pobraniem – gotówką za pokwitowaniem, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem przedstawiciela firmy;
 1. Wysokość czynszu najmu określana jest w umowie.
 2. Czynsz najmu płatny jest z góry za każdy okres czynszowy (pełny miesiąc kalendarzowy lub tydzień). Jednakże za pierwszy okres czynszowy (pełny miesiąc kalendarzowy lub tydzień) czynsz płatny jest w chwili zawierania umowy. 
 3. Wypożyczalnia wystawia klientowi paragon  lub na  wyraźne życzenie klienta Fakturę za wykonane usługi, zgodnie z podpisanym oświadczeniem zawierającym dane do Faktury oraz formę jej dostarczenia.
 4. Paragony bądź faktury można odebrać w siedzibie Wypożyczalni po dokonaniu opłaty za usługę. Jeżeli klient życzy sobie wysyłkę paragonu bądź faktury drogą pocztową, zostanie obciążony kosztem wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Jeżeli klient w trakcie trwania umowy wyrazi życzenie otrzymania faktury, jest zobowiązany skierować prośbę do siedziby firmy osobiście lub w formie pisemnej, najpóźniej do 31 grudnia (roku kalendarzowego, za który ubiega się o fakturę).
 6. Jeżeli czas trwania umowy jest krótszy niż okres czynszowy – klient zobowiązany jest uiścić opłatę za pełny okres czynszowy (pełny miesiąc kalendarzowy lub tydzień).
 7. Nieterminowe regulowanie płatności czynszu za kolejne okresy czynszowe skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia dokonania zapłaty( do dnia wpływu zaległości na konto Wynajmującego). 
 8. Nieterminowe regulowanie płatności czynszu uprawnia Wynajmującego do wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności wraz z ustawowymi odsetkami, celem ściągnięcia należności.
 9. Nieterminowe regulowanie płatności czynszu za kolejne okresy czynszowe uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 7

 1. Klient może odebrać sprzęt osobiście pod adresem: WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 228A LOKAL U1. Klient zobowiązuje się do transportu i montażu sprzętu zgodnie z instrukcją oraz  wytycznymi Wynajmującego.
 2. Istnieje możliwość dostarczenia, wniesienia i montażu przez Wypożyczalnie zamawianego Sprzętu medycznego  po wcześniejszym ustaleniu formy i miejsca montażu( dostawy).
 3. W przypadku gdy Klient, jako formę dostawy wybierze dostawę, wniesienie i montaż przez Wypożyczalnię,  Sprzęt medyczny  dostarczany jest w dniu wskazanym jako początek obowiązywania umowy najmu, nie szybciej jednak niż następnego dnia licząc od dnia otrzymania przez Wypożyczalnię podpisanego egzemplarza umowy najmu i dokonania płatności przez Klienta czynszu.
 4. Dostawy realizowane przez Wypożyczalnię odbywają się w godzinach od 7 do 17.00 po uzgodnieniu daty i godziny z Klientem.
 5. W przypadku niedostarczenia sprzętu z uwagi na nieobecność Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem w wyznaczonym terminie  - Klient zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł brutto.
 6. Koszt dostawy, wniesienia i montażu w całości pokrywa Klient.
 7. Klient może zrezygnować z transportu, wniesienia i montażu bez konsekwencji najpóźniej w dniu poprzedzającym ustaloną datę dostawy. W przypadku rezygnacji w dniu dowozu, Klient poniesie koszt utraconego transportu – zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.
 8. Zaleca się, aby Klient ocenił Sprzęt medyczny i jego zgodność z zamówieniem w momencie odbioru osobistego lub dostawy w obecności przedstawiciela Wypożyczalni lub osoby dowożącej sprzęt. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Sprzętu medycznego zaleca się sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Sprzęt medyczny, należy zwrócić Wypożyczalni. Kiedy Sprzęt medyczny znajdzie się ponownie w Wypożyczalni zostanie wymieniony na nowy, a ponowny transport do wskazanego miejsca  zostanie dokonany na koszt Wypożyczalni.
 9. Koszt  transportu, wniesienia i montażu Sprzętu medycznego określony jest w umowie najmu.
 10. W momencie przyjęcia Sprzętu medycznego  Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 11. Z chwilą odbioru Sprzętu medycznego ryzyko uszkodzenia lub utraty Sprzętu medycznego przechodzi na Klienta i trwa do momentu zwrotu Sprzętu medycznego.
 12. W przypadku uszkodzenia bądź utraty Sprzętu medycznego Klient jest zobowiązany pokryć w całości koszty naprawy Sprzętu medycznego.

§ 8

 1. Zwrotu sprzętu Klient dokonuje po ustaniu umowy najmu bez odrębnego wezwania.
 2. Istnieje możliwość dostarczenia, wniesienia i demontażu, zniesienia i transportu sprzętu do ustalonego miejsca  przez Wypożyczalnię.  
 3. W przypadku gdy Klient, jako formę zwrotu sprzętu wybierze  demontaż, zniesienie i transport przez Wypożyczalnię,  Sprzęt medyczny  demontowany jest i odbierany w ustalonym dniu.
 4. Koszt demontażu, zniesienia i transportu w całości pokrywa Klient.
 5. Poza przypadkami skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni Klient może zgłosić zamiar zwrotu sprzętu, co traktowane jest jako rozwiązanie  umowy najmu przez Klienta we wskazanym terminie.
 6. Zwrot sprzętu następuje po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 9

 1. Konsument, który zawarł umowę z Wypożyczalnią na odległość lub poza lokalem Wypożyczalni  może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem, demontażem, zniesieniem i transportem Sprzętu medycznego do Wynajmującego.
 2. W przypadku gdy Konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość chce, aby sprzęt był dostarczony i wynajęty w terminie krótszym niż 14 dni – podpisuje oświadczenie, że tak ma być. Wówczas jeśli odstąpi od umowy, musi zapłacić czynsz za pełny okres czynszowy oraz koszty transportu i montażu sprzętu w obie strony. 
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Wypożyczalni oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymany Sprzęt medyczny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Sprzętu medycznego przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru tj. koszty związane z demontażem, zniesieniem i  przesłaniem Sprzętu medycznego do Wypożyczalni. Sprzęt medyczny winien być zwrócony na adres: 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228a lokal u1.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wypożyczalnia  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z tym zastrzeżeniem, że Wypożyczalnia ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Sprzętu medycznego  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w transakcji, chyba że Konsument wyraźnie w oświadczeniu wskaże inny sposób zwrotu.

§ 10

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia. Oświadczenie Wynajmującego lub Najemcy może być sporządzone na piśmie bądź zgłoszone telefonicznie.
 3. Wynajmujący  ma prawo umowę rozwiązać bez wypowiedzenia w przypadku nieuiszczenia przez Najemcę czynszu za kolejny okres czynszowy jej trwania w ustalonym umową terminie. Oświadczenie Wynajmującego powinno być sporządzone na piśmie.

§ 11

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi najmu oraz stanu przedmiotu najmu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do RENTMED IWONA OGONOWSKA, Warszawa, ul. Górczewskiej 228a lokal u1.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres  poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie bądź osobiście w siedzibie Wypożyczalni.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Reklamacje  Klienta rozpatrywane będą przez Wypożyczalnię na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji - o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Wypożyczalnię (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na kontakt poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 9. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt 6-7 nie oznacza uznania reklamacji przez  Wypożyczalnię.
 10. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez  Wypożyczalnię reklamujący wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 11. Wypożyczalnia nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
 1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 6-7; lub
 2. jeśli reklamujący nie akceptuje propozycji Wypożyczalni załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w pkt 10.
 1. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Wypożyczalnią korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. W przypadku awarii sprzętu z winy Klienta w czasie trwania umowy najmu, pobierana jest opłata za przyjazd serwisanta zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. Cennik dostępny w siedzibie Wypożyczalni.
 4. W przypadku awarii sprzętu niezależnej od Klienta w czasie trwania umowy najmu, Klient nie ponosi kosztów dojazdu serwisanta.
 5. Uszkodzony sprzęt Klient może osobiście dostarczyć do siedziby Wypożyczalni, bez ponoszenia kosztów dojazdu serwisanta. Wypożyczalnia wymieni uszkodzony sprzęt w miarę jego dostępności. Chęć wymiany sprzętu należy wcześniej zgłosić telefonicznie.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie sprzętu nastąpiło z winy Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami naprawy wg wyceny.

§ 12

 1. Wypożyczalnia  informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy najmu, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy Sprzętu medycznego pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji pisemnej w Wypożyczalni pod adresem 01-460 Warszawa ul. Górczewska 228a lokal u1.
 3. Wypożyczalnia  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna  w terminie wskazanym przez Wypożyczalnię, nie krótszym niż 14 od daty zamieszczenia na stronie internetowej, jednakże zamówienia złożone oraz umowy zawarte przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 26.10.2015 roku.
 6. Administratorem Danych jest RENTMED IWONA OGONOWSKA z siedzibą w WARSZAWIE przy ul. GÓRCZEWSKIEJ 228A LOKAL U1, 01-460 WARSZAWA. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§13

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403). Kwota 40 EUR przeliczona na złote według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zgodnie z ww. ustawą rekompensata wskazana w niniejszej nocie przysługuje wierzycielowi bez dodatkowego wezwania*. 

 

* PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403)

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.